Những nội dung của nhà trường trong tháng 12 đã có rất nhiều thành công, chuyên đề âm nhạc của nhà trường đã cho thấy nhiều sự đổi mới của lĩnh vực PTTM.