Sáng ngày 16/12/2021 Chi Bộ trường MN Sen Chiểu tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú Hà Thị Thùy và kiều Thị Thảo. Tham dự buổi lễ các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19