Ngày 7/10/2022, Trường MN Sen Chiểu tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao đông năm học 2022-2023. Tham gia hội nghị 100% CB,GV,Nv trong nhà trường

          Hội nghị đã được lắng nghe Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.qua quy chế làm việc của nhà trường; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2021 -2022 và phương hướng hoạt động trong năm học 2022-2023; Báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động của ban TTND năm học 2022-2023

       Tại hội nghị Đ/c Bùi Thị Thúy Hồng ( kế toán) thông báo tình hình thực hiện ngân sách hết quý năm 2022, Báo cáo kết quả thu chi ngoài ngân sách năm 2021-2022 và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ các khoản thu ngoài ngân sách năm 2022-2023

         Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và Dự thảo Nghị quyết hội nghi cán bộ, viên chức, người lao đông năm học 2022-2023 đã được thông qua 100% CB,GV,NV nhất trí cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.