Trong tháng 10 nhà trường đã đón đoàn kiểm tra QCDC, đoàn kiểm định của của Sở giáo dục và Phòng giáo dục phúc thọ. Ngày 10/10/2019 nhà trường đã tổ chức Hội Nghị Công Chức Viên Chức và đã đạt kết quả cao.

- Ngày 3/10/2019 nhà trường đã tiếp đoàn kiểm tra QCDC do UBND huyện phúc thọ về kiểm tra.

- Ngày 10/10/2019 nhà trường tổ chức hội nghị CCVC.

- Ngày 28/11/2019 nhà trường đã đón đoàn kiểm định chất lượng của sở giáo dục đào tạo Hà Nội.