Nhà trường rất mong sự phối hợp của công đoàn, đoàn thanh niên và toàn thể CBGVNV trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Để năm học 2020-2021 nhà trường sẽ đạt được nhiều thành tích cao.