Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức chia tay và trao quà cho trẻ 5 tuổi. Hoàn thành chương trình phổ cập đối với trẻ 5 tuổi