Đồng chí hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo về kết quả đạt được của nhà trường cũng như thành tích của các cá nhân trong nhà trường, những tồn tại trong học kỳ I và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020- 2021.