Ngày đầu trẻ trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch Covid_19.